UNIBANK

  •  
  •  

Licitație bunuri gajate_20.02.2018

Creat

Data: 
2 Februarie, 2018 - 11:21

 

B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare organizează pe data de 20 februarie 2018, pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare:

·           la ora 10:00 a bunului imobil aflat în posesia Băncii, amplasat pe adresa: mun. Chişinău, com. Tohatin, constituit din teren (nr. cad. 0146107.097), extravilan, modul de folosinţă – grădină, suprafaţa 0,21 ha.

FOTO

Preţul de pornire este stabilit  în mărime de 185 809.00 lei;

·           la ora 11:00 a bunului imobil aflat în posesia Băncii, amplasat pe adresa: r-nul Criuleni, com. Boşcana, sat. Mărdăreuca: teren (nr. cad. 3118121.066) cu destinaţie – pentru construcţie, suprafaţa 0,116 ha şi construcţie (nr. cad. 3118121.066.01) cu destinaţie – casă de locuit individuală, suprafaţa de 108,00 m.p.

FOTO

Preţul de pornire este stabilit  în mărime de 99 090.00 lei, inclusiv TVA;

·           la ora 14:00 a bunului imobil aflat în posesia Băncii, amplasat pe adresa: mun. Bălţi, str. Victoriei, 51, constituit din construcţie (nr. cad. 0300211.547.14) cu destinaţie – depozit, suprafaţa de 645,30 m.p.

FOTO

Preţul de pornireeste stabilit  în mărime de 355 530.00 lei, inclusiv TVA;

·           la ora 15:00 a bunului imobil aflat în posesia Băncii, amplasat pe adresa: mun. Chişinău, sect. Ciocana, bd. Mircea cel Bătrân, 17/3, constituit din 9 încăperi nelocative în subsolul construcţiei comerciale (nr. cad. 0100312.301.01.001 – suprafaţă 36,0 m.p.; nr. cad. 0100312.301.01.002 - suprafaţă 37,3 m.p.; nr. cad. 0100312.301.01.003 - suprafaţă 37,6 m.p.; nr. cad. 0100312.301.01.004 - suprafaţă 37,6 m.p.; nr. cad. 0100312.301.01.005 - suprafaţă 37,6 m.p.; nr. cad. 0100312.301.01.006 - suprafaţă 37,9 m.p.; nr. cad. 0100312.301.01.007 - suprafaţă 15,2 m.p.; nr. cad. 0100312.301.01.008 - suprafaţă 44,8 m.p.; nr. cad. 0100312.301.01.046 - suprafaţă 101,2 m.p.), suprafaţa totală – 385,2 m.p.

FOTO

Preţul de pornireeste stabilit în mărime de 5 400 000.00 lei, inclusiv TVA.

    Termen limită de prezentare a cererilor de participare la licitaţie este -      19 februarie 2018 ora 16:00.

 

Pasul licitaţiei în cazul în care preţul de expunere a bunului este sub 1 mil. lei constituie 5%; între 1 mil. lei şi 5 mil. lei 3%, mai mare de 5 mil. lei 2% din preţul de pornire.

 

La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice, care în termen limită vor depune la anticamera Băncii Cererea de participare la licitaţie, Declaraţia pe propria răspundere, Condiţiile de desfăşurare a licitaţiilor cu strigare, la care obligatoriu se anexează:

 - pentru participanţii persoane juridice şi întreprinzător individual – copia actului de identitate al administratorului, copia certificatului de înregistrare de stat şi copia extrasului eliberat de către Camera înregistrării de stat al întreprinderilor. Extrasul nu va avea un termen mai mare de 3 luni din data eliberării până la data prezentării acestuia Băncii;

- pentru participantul persoană fizică - actul de identitate;

- în cazul în care participantul doreşte să participe la licitaţie prin intermediul unei altei persoane, persoana împuternicită va prezenta copia actului de identitate şi originalul procurii care să confirme împuternicirile reprezentantului participantului

- în textul procurii se va regăsi expres textul de împuternicire de participare la licitaţie şi împuternicire de semnare a acordului de intenţii;

- dovada transferării acontului în mărime de 10% din preţul de pornire (pentru instituţiile de stat se acceptă şi scrisoarea de garanţie de la bănci sau de la instituţie, în mărimea preţului iniţial de vînzare a bunului licitat) şi plata pentru deservirea participantuluidupă cum urmează:pentru loturile cu un prețde expunere de până la 1 mln. lei - 100,00 lei, pentru loturile cu un prețde expunere mai mare de 1 mln. lei - 500,00 lei.

Rechizitele bancare: contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.

Informaţii suplimentare la tel: (022) 253-883; (022) 253-924; (022) 253-801.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

К.Б. «UNIBANK» А.О. в процессе ликвидации организует 20 февраля 2018 по адресу мун. Кишинёв, ул. Бэнулеску Бодони, 45 аукцион по продаже:

 

·           в 10:00 недвижимого имущества находящегося во владении Банка, расположенного по адресу: мун. Кишинёв, с. Тогатино, которое состоит из земельного участка (кад. ном. 0146107.097) с/х назначения; площадь 0,21 га.

ФОТО

Стартовая цена 185 809.00 лей;

·           в 11:00 недвижимого имущества находящегося во владении Банка, расположенного по адресу: р-н Криуляны, ком. Бошкана, с. Мэрдэреука: земельный участок (кад. ном. 3118121.066) назначение – для строительства, площадь – 0,116 га; строение (кад. ном. 3118121.066.01) назначение – индивидуальный жилой дом, площадь 108,0 кв.м.

ФОТО

Стартовая цена 99 090.00 лей в т.ч. НДС;

·           в 14:00 недвижимого имущества находящегося во владении Банка, расположенного по адресу: мун. Бэлць, ул. Викторией, 51, которое состоит из строения (кад. ном. 0300211.547.14), назначение – склад, площадью 645,30 кв.м.

ФОТО

Стартовая стоимость 355 530.00 лей, в т.ч. НДС;

·           в 15:00 недвижимого имущества находящегося во владении Банка, расположенного по адресу: мун. Кишинёв, сект. Чеканы, бул. Мирча чел Бэтрын, 17/3, которое состоит из 9-ти нежилых помещений, находящихся в подвале коммерческого строения (кад. ном. 0100312.301.01.001 – площадь 36,0 кв.м; кад. ном. 0100312.301.01.002 - площадь 37,3 кв.м; кад. ном. 0100312.301.01.003 - площадь 37,6 кв.м; кад. ном. 0100312.301.01.004 - площадь 37,6 кв.м; кад. ном. 0100312.301.01.005 - площадь 37,6 кв.м; кад. ном. 0100312.301.01.006 - площадь 37,9 кв.м; кад. ном. 0100312.301.01.007 - площадь 15,2 кв.м; кад. ном. 0100312.301.01.008 - площадь 44,8 кв.м; кад. ном. 0100312.301.01.046 - площадь 101,2 кв.м), общая площадь– 385,2 кв.м.

ФОТО

Стартовая цена 5 400 000.00 лей в т.ч. НДС.

Крайний срок подачи заявления на участие в аукционе 19 февраля 2018 г. до 16:00.

 

Шаг аукциона составляет: для актива стоимостью меньше 1 млн. лей - 5%от стартовой цены, от 1 млн. лей до 5 млн. лей- 3%, больше 5 млн. лей - 2% от стартовой цены.

Размер аванса, обязательного к оплате, составляет 10% от стартовой стоимости (для гос. учреждений допускается представление гарантийного письма от банка, в размере первоначальной стоимости объекта), размер комиссионного вознаграждения за обслуживание участника аукциона составляет: для актива стоимостью меньше 1 млн. лей - 100 лей, свыше 1 млн. лей - 500 лей.

Реквизиты: банковский счет MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, фискальный код 1002600036004, NBMDMD2X.

Дополнительная информация по телефону: 022-253-883; 022-253-924; 022-253-801.