UNIBANK

  •  
  •  

Licitație activele Băncii 02.08.2018

Creat

Data: 
13 Iulie, 2018 - 11:25

 

B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare organizează pe data de 02 august 2018, pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare:

-     ora 15.00, abancomatelor, în cantitatea de 28 bucăţi (modele - Diebold Opteva 520, Diebold Opteva 522, Diebold Opteva 562, Diebold Opteva 1071).

Anexa 1 (bancomate)

Preţul de pornire constituie suma totală de 806 334.41 lei, inclusiv TVA.

Fiecare bancomat poate fi comercializat ca un lot separat.

Termenul-limită de depunere a cererilor de participare la licitaţie este data de 01 august 2018, ora 16.00.

Pasul licitaţiei constituie 5% din preţul de pornire.

 

La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice, care în termen limită vor depune la anticamera Băncii Cererea de participare la licitaţie, Declaraţia pe propria răspundere, Condiţiile de desfăşurare a licitaţiilor cu strigare, la care obligatoriu se anexează:

 - pentru participanţii persoane juridice şi întreprinzător individual – copia actului de identitate al administratorului, copia certificatului de înregistrare de stat şi copia extrasului eliberat de către Camera înregistrării de stat al întreprinderilor. Extrasul nu va avea un termen mai mare de 3 luni din data eliberării până la data prezentării acestuia Băncii;

- pentru participantul persoană fizică - actul de identitate;

- în cazul în care participantul doreşte să participe la licitaţie prin intermediul unei altei persoane, persoana împuternicită va prezenta copia actului de identitate şi originalul procurii care să confirme împuternicirile reprezentantului participantului

- în textul procurii se va regăsi expres textul de împuternicire de participare la licitaţie şi împuternicire de semnare a acordului de intenţii;

- dovada transferării acontului în mărime de 10% din preţul de pornire (pentru instituţiile de stat se acceptă şi scrisoarea de garanţie de la bănci, în mărimea preţului iniţial de vînzare a bunului licitat) şi plata pentru deservirea participantului - 100,00 lei.

Rechizitele bancare: contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.

Informaţii suplimentare la tel: (022) 253-883; (022) 253-855; (022) 253-801.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

К.Б. «UNIBANK» А.О. в процессе ликвидации организует 02 августа 2018 по адресу мун. Кишинёв, ул. Бэнулеску Бодони, 45 аукцион по продаже:

·    в 15.00 банкоматов. Приложение 1 (каждый банкомат может быть продан как отдельный лот).

Общая стоимость всех банкоматов составляет 806 334.41 леев.

Крайний срок подачи заявления на участие в аукционе 01 августа 2018 г. 16.00.

Шаг аукциона составляет 5% от стартовой цены. Размер аванса, обязательного к оплате, составляет 10% от стартовой стоимости (для госучреждений допускается представление гарантийного письма от банка, в размере первоначальной стоимости объекта), размер комиссионного вознаграждения за обслуживание участника аукциона составляет 100 леев. Реквизиты: банковский счет MD55NB000000000035262856, „Unibank” S.A., în proces de lichidare, фискальный код 1002600036004, NBMDMD2X.

Дополнительная информация по тел.: (022) 253-883; (022) 253-855; (022) 253-801.