UNIBANK

  •  
  •  

Licitație bunuri gajate_02.08.2018

Creat

Data: 
13 Iulie, 2018 - 10:31

 

B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare organizează pe data de 02 august 2018, pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare:

·        ora 10.00, a cuptorului pentru panificaţie, tip - tunel, model „Fiterma” (produs în 1991 în Bulgaria), alimentat cu gaz, destinat procesului de coacere a produselor de panificaţie.Date tehnice: suprafaţa de lucru – 52.2 m.p., randamentul de producere – 1200 kg/oră, masa totală – 28000kg.Starea fizică - avansat uzat.

FOTO

Preţul de pornire este stabilit în mărime de 530 000.00 lei, inclusiv TVA.

·        ora 11.00, a bunului imobil, amplasat pe adresa: UTA Găgăuzia, mun. Comrat, str. Lenina, 9, constituit din clădire de producere (nr. cadastral 9601239.141.01, suprafaţa la sol – 135,6 m.p., suprafaţa interioară – 104,4 m.p.) şi teren aferent (nr. cadastral 9601239.141, suprafaţa – 0,0136 ha, destinaţie - pentru construcţii).

FOTO

Preţul de pornire- 56 690.00lei, inclusiv TVA;

·        ora 14.00, a bunului imobil, amplasat pe adresa: UTA Găgăuzia, mun. Comrat, str. Lenina, f/n, constituit din complexul de construcţii - clădire de producere (nr. cadastral 9601239.084.05, suprafaţa la sol – 1 197,0 m.p.; suprafaţa interioară – 1 120,8 m.p.); clădire de producere (nr. cadastral 9601239.084.08, suprafaţa la sol – 78,2 m.p., suprafaţa interioară – 77,3 m.p.); clădire de producere (nr. cadastral 9601239.084.17, suprafaţa la sol – 160,0 m.p., suprafaţa interioara – 512,0 m.p.); clădire de producere (nr. cadastral 9601239.084.21, suprafaţa la sol – 669,0 m.p., suprafaţa interioară – 623,5 m.p.) şi teren aferent (nr. cadastral 9601239.084, suprafaţa – 1,0804 ha, destinaţie - pentru construcţii).

FOTO

Preţul de pornire - 686 145.00 lei, inclusiv TVA;

Termenul-limită de depunere a cererilor de participare la licitaţie este data de 01 august 2018, ora 16.00.

Pasul licitaţiei constituie 5%.

La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice, care în termen limită vor depune la anticamera Băncii Cererea de participare la licitaţie, Declaraţia pe propria răspundere, Condiţiile de desfăşurare a licitaţiilor cu strigare, la care obligatoriu se anexează:

 - pentru participanţii persoane juridice şi întreprinzător individual – copia actului de identitate al administratorului, copia certificatului de înregistrare de stat şi copia extrasului eliberat de către Camera înregistrării de stat al întreprinderilor. Extrasul nu va avea un termen mai mare de 3 luni din data eliberării până la data prezentării acestuia Băncii;

- pentru participantul persoană fizică - actul de identitate;

- în cazul în care participantul doreşte să participe la licitaţie prin intermediul unei altei persoane, persoana împuternicită va prezenta copia actului de identitate şi originalul procurii care să confirme împuternicirile reprezentantului participantului

- în textul procurii se va regăsi expres textul de împuternicire de participare la licitaţie şi împuternicire de semnare a acordului de intenţii;

- dovada transferării acontului în mărime de 10% din preţul de pornire (pentru instituţiile de stat se acceptă şi scrisoarea de garanţie de la bănci, în mărimea preţului iniţial de vînzare a bunului licitat) şi plata pentru deservirea participantului  - 100,00 lei.

Rechizitele bancare: contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.

Informaţii suplimentare la tel: (022) 253-883; (022) 253-855; (022) 253-801.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

К.Б. «UNIBANK» А.О. в процессе ликвидации организует 02 августа 2018 по адресу мун. Кишинёв, ул. Бэнулеску Бодони, 45 аукцион по продаже:

·      в 10.00 туннельной печи для выпекания хлебобулочных изделий,

 - модель: «Fiterma»

 - год выпуска: 1991

 - производитель: Болгария,

 - технические характеристики: рабочая площадь – 52,2 кв.м., выход продукции – 1200 кг/ч, общая масса – 28000 кг.

- физическое состояние: б/у (изношенное).

ФОТО

стартовая цена - 530 000.00 леев, в т.ч. НДС;

·      в 11.00 недвижимого имущества, расположенного по адресу: АТО Гагаузия, мун. Комрат, ул. Ленина, 9, состоящего из производственного здания (кадастровый номер 9601239.141.01, площадь застройки – 135,6кв.м., общая площадь – 104,4 кв.м.) и земельного участка (кадастровый номер 9601239.141, площадь– 0,0136 га, назначение– под строительство).

ФОТО

Стартовая цена - 56 690.00 леев, в т.ч. НДС;

·      в 14.00 недвижимого имущества, расположенного по адресу: АТО Гагаузия, мун. Комрат, ул. Ленина, б/н, состоящего из комплекса строений: производственное здание(кадастровый номер 9601239.084.05, площадьзастройки– 1 197,0 кв.м., общая площадь – 1 120,8 кв.м.); производственное здание(кадастровый номер 9601239.084.08, площадьзастройки– 78,2 кв.м., общая площадь – 77,3 кв.м.); производственное здание(кадастровый номер 9601239.084.17, площадьзастройки– 160,0 кв.м., общая площадь – 512,0 кв.м.); производственное здание(кадастровый номер 9601239.084.21, площадьзастройки– 669,0 кв.м., общая площадь – 623,5 кв.м.) и земельного участка (кадастровый номер 9601239.084, площадь– 1,0804 га, назначение– под строительство).

ФОТО

Стартовая цена - 686 145.00 леев, в т.ч. НДС.

Крайний срок подачи заявления на участие в аукционе 01 августа 2018 г. 16.00.

Шаг аукциона составляет 5% от стартовой цены.

Размер аванса, обязательного к оплате, составляет 10% от стартовой стоимости (для госучреждений допускается представление гарантийного письма от банка, в размере первоначальной стоимости объекта), размер комиссионного вознаграждения за обслуживание участника аукциона составляет 100 леев. Реквизиты: банковский счет MD55NB000000000035262856, „Unibank” S.A., în proces de lichidare, фискальный код 1002600036004, NBMDMD2X.

Дополнительная информация по тел.: (022) 253-883; (022) 253-855; (022) 253-801.