UNIBANK

  •  
  •  

Licitație bunuri gajate_23.05.2018

Creat
Data: 
4 Mai, 2018 - 10:30

 

 

B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare organizează pe data de 23 mai 2018, pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare:

·        ora 10.00 a bunului imobil, aflat în posesia Băncii, amplasat pe adresa: r-nul Străşeni, s. Dolna, extravilan, constituit din: teren (nr. cad. 6030210.334), destinaţie - pentru construcţie, suprafaţa 2,1965 ha; construcţie (nr. cad. 6030210.334.01), destinaţie - clădire administrativă, suprafaţa de 252,9 m.p.; construcţie (nr. cad. 6030210.334.02), destinaţie - construcţie, suprafaţa de 28,6 m.p.; construcţie (nr. cad. 6030210.334.03), destinaţie - construcţie, suprafaţa de 114,30 m.p.;  construcţie (nr. cad. 6030210.334.04), destinaţie - construcţie, suprafaţa de 447,4 m.p.; construcţie (nr. cad. 6030210.334.05), destinaţie - construcţie, suprafaţa de1766,1 m.p.; construcţie (nr. cad. 6030210.334.06), destinaţie - construcţie, suprafaţa de 43,7 m.p.; construcţie (nr. cad. 6030210.334.07), destinaţie - construcţie, suprafaţa de 9,7 m.p.

FOTO

Preţul de pornire 477 810, inclusiv TVA;

·        ora 11.00 a bunului imobil, aflat în posesia Băncii, amplasat pe adresa: mun. Chişinău, com. Băcioi, extravilan, constituit din: teren agricol (nr. cad. 5511105.123), suprafaţa 0,5902 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.124), suprafaţa 0,9801 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.125), suprafaţa 0,98 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.126), suprafaţa 0,98 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.127), suprafaţa 0,9802 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.128), suprafaţa 1,96 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.130), suprafaţa 0,98 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.131), suprafaţa 0,9799 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.132), suprafaţa 0,9803 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.135), suprafaţa 0,9799 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.136), suprafaţa 0,7398 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.137), suprafaţa 0,9801 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.138), suprafaţa 0,9801 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.139), suprafaţa 0,9801 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.140), suprafaţa 0,9801 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.119), suprafaţa 0,98 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.120), suprafaţa 0,98 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.121), suprafaţa 0,9801 ha; teren agricol (nr. cad. 5511105.122), suprafaţa 0,9799 ha.

FOTO

Preţul de pornire 8 227 625 lei;

·        la ora 14.00 a bunului imobil aflat în posesia Băncii, constituit din construcţie de producere, amplasat pe adresa: mun. Chişinău, sect. Ciocana, str. Uzinelor, 206, cu suprafaţa – 2649, 4 m.p., nr. cadastral – 0100309.103.02.

FOTO

Preţul de pornire a obiectului este stabilit în mărime de 2 442 460 lei,inclusiv TVA;

·        ora 15.00  a bunurilor imobileaflate în posesia Băncii (2 loturi de teren pomicol din Î.P. „Drujba”), amplasate pe adresa: mun. Chişinău, com. Truşeni, extravilan:

-       lot 123 - nr. cadastral 8039319.123, suprafaţa - 0,0584 ha (FOTO). Preţul de pornire 120 729 lei;

-       lot 124 - nr. cadastral 8039319.124, suprafaţa - 0,0598 ha (FOTO). Preţul de pornire 123 624 lei.

Termenul-limită de depunere a cererilor de participare la licitaţie este data de 22 mai 2018, ora 16.00.

 

Pasul licitaţiei în cazul în care preţul de expunere a bunului este sub 1 mil. lei constituie 5%; între 1 mil. lei şi 5 mil. lei 3%, mai mare de 5 mil. lei 2% din preţul de pornire.

 

La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice, care în termen limită vor depune la anticamera Băncii Cererea de participare la licitaţie, Declaraţia pe propria răspundere, Condiţiile de desfăşurare a licitaţiilor cu strigare, la care obligatoriu se anexează:

 - pentru participanţii persoane juridice şi întreprinzător individual – copia actului de identitate al administratorului, copia certificatului de înregistrare de stat şi copia extrasului eliberat de către Camera înregistrării de stat al întreprinderilor. Extrasul nu va avea un termen mai mare de 3 luni din data eliberării până la data prezentării acestuia Băncii;

- pentru participantul persoană fizică - actul de identitate;

- în cazul în care participantul doreşte să participe la licitaţie prin intermediul unei altei persoane, persoana împuternicită va prezenta copia actului de identitate şi originalul procurii care să confirme împuternicirile reprezentantului participantului

- în textul procurii se va regăsi expres textul de împuternicire de participare la licitaţie şi împuternicire de semnare a acordului de intenţii;

- dovada transferării acontului în mărime de 10% din preţul de pornire (pentru instituţiile de stat se acceptă şi scrisoarea de garanţie de la bănci, în mărimea preţului iniţial de vînzare a bunului licitat) şi plata pentru deservirea participantului după cum urmează:pentru loturile cu un prețde expunere de până la 1 mln. lei - 100,00 lei, pentru loturile cu un prețde expunere mai mare de 1 mln. lei - 500,00 lei.

Rechizitele bancare: contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.

Informaţii suplimentare la tel: (022) 253-883; (022) 253-855; (022) 253-801.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

К.Б. «UNIBANK» А.О. в процессе ликвидации организует 23 мая 2018 по адресу мун. Кишинёв, ул. Бэнулеску Бодони, 45 аукцион по продаже:

·          в 10.00 недвижимого имущества, находящегося во владении банка, расположенного по адресу: р-н Стрэшень, вне черты с. Долна, которое состоит из: земельный участок (кад. № 6030210.334), назначение – для строительства, площадь 2,1965 га; строение (кад. № 6030210.334.01), назначение административное здание, площадь 252,9 кв. м; строение (кад. №  6030210.334.02), назначение - строение, площадь 28,6 кв. м; строение (кад. №  6030210.334.03), назначение - строение, площадь 114,30 кв. м; строение (кад. №  6030210.334.04), назначение - строение, площадь 447,4 кв. м; строение (кад. №  6030210.334.05), назначение - строение, площадь 1766,1 кв. м; строение (кад. №  6030210.334.06), назначение - строение, площадь 43,7 кв. м; строение (кад. №  6030210.334.07), назначение - строение, площадь 9,7 кв. м.

ФОТО

Стартовая цена составляет 477 810 лей, в т.ч. НДС;

·          в 11.00 недвижимого имущества, находящегося во владении банка, расположенного по адресу: мун. Кишинэу, вне черты ком. Бэчой, состоящее из: земельный участок (кад. № 5511105.123), площадь 0,5902 га; земельный участок (кад. №5511105.124), площадь 0,9801 га; земельный участок (кад. № 5511105.125), площадь 0,98 гa; земельный участок (кад. №5511105.126), площадь 0,98 гa; земельный участок (кад. №5511105.127), площадь 0,9802 гa; земельный участок (кад. №5511105.128), площадь 1,96 гa; земельный участок (кад. №5511105.130), площадь 0,98 гa; земельный участок (кад. №5511105.131), площадь 0,9799 гa; земельный участок (кад. №5511105.132), площадь 0,9803 гa; земельный участок (кад. №5511105.135), площадь 0,9799 гa; земельный участок (кад. №5511105.136), площадь 0,7398 гa; земельный участок (кад. №5511105.137), площадь 0,9801 гa; земельный участок (кад. №5511105.138), площадь 0,9801 гa; земельный участок (кад. №5511105.139), площадь 0,9801 гa; земельный участок (кад. №5511105.140), площадь 0,9801 гa; земельный участок (кад. №5511105.119), площадь 0,98 гa; земельный участок (кад. №5511105.120), площадь 0,98 гa; земельный участок (кад. №5511105.121), площадь 0,9801 гa; земельный участок (кад. №5511105.122), площадь 0,9799 гa.

ФОТО

Стартовая стоимость 8 227 625 лей;

·           в 14.00 недвижимого имущества, находящегося в залоге банка, состоящего из производственного здания общей площадью 2649,4 кв.м., кадастровый номер 0100309.103.02, расположенного по адресу: г. Кишинев, ул. Заводская, 206.

ФОТО

Стартовая стоимость - 2 442 460 лей, в т.ч. НДС;

·           в 15.00 недвижимого имущества, находящегося во владении банка- 2 лота садовых земельных участков на территории Î.P. „Drujba”, расположенных по адресу: мун. Кишинев, вне чертыком. Трушень:

-   лот 123 - кадастровый номер 8039319.123, площадь - 0,0584 га (ФОТО), стартовая стоимость 120 729 лей;

-   лот 124 - кадастровый номер 8039319.124, площадь - 0,0598 га (ФОТО), стартовая стоимость 123 624 лей.

Крайний срок подачи заявления на участие в аукционе 22 мая 2018 г. до 16.00.

Шаг аукциона составляет: для актива стоимостью меньше 1 млн. леев 5% от стартовой цены, от 1 млн. леев до 5 млн. леев - 3%, больше 5 млн. леев - 2% от стартовой цены.

Размер аванса, обязательного к оплате, составляет 10% от стартовой стоимости (для госучреждений допускается представление гарантийного письма от банка, в размере первоначальной стоимости объекта), размер комиссионного вознаграждения за обслуживание участника аукциона составляет: для актива стоимостью меньше 1 млн. лей - 100 лей, свыше 1 млн. лей - 500 лей.

Реквизиты: банковский счет MD55NB000000000035262856,BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, фискальный код 1002600036004, NBMDMD2X.

Дополнительная информация по тел.: (022) 253-883; (022) 253-855; (022) 253-801.