UNIBANK

  •  
  •  

Licitație bunuri gajate_22.05.2018

Creat
Data: 
4 Mai, 2018 - 10:18

 

 

B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare organizează pe data de 22 mai 2018, pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare:

·        ora 11.00, a bunului aflat în posesia Băncii  - utilajului pentru prelucrarea pieilor (10 unităţi).Adresa depozitării utilajelor UTA Găgăuzia, mun. Comrat, str. Ăntuziastov 32.

Preţul de pornire 15 123 lei, inclusiv TVA;

·        ora 14:00, a bunului imobil aflat în posesia băncii – apartament, amplasat pe adresa: r-nul Făleşti, or. Făleşti, str. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 145, ap. 209 nr. cadastral: 4301211.161.01.209, constituit din 2 odăi tip cămin cu suprafaţa 36,30 m.p..

FOTO

Preţul de pornire – 130 000,00 lei, inclusiv TVA.

 

Termenul-limită de depunere a cererilor de participare la licitaţie este data de 21 mai 2018, ora 16.00.

Pasul licitaţiei în cazul în care preţul de expunere a bunului este 5% din preţul de pornire.

La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice, care în termen limită vor depune la anticamera Băncii Cererea de participare la licitaţie, Declaraţia pe propria răspundere, Condiţiile de desfăşurare a licitaţiilor cu strigare, la care obligatoriu se anexează:

 - pentru participanţii persoane juridice şi întreprinzător individual – copia actului de identitate al administratorului, copia certificatului de înregistrare de stat şi copia extrasului eliberat de către Camera înregistrării de stat al întreprinderilor. Extrasul nu va avea un termen mai mare de 3 luni din data eliberării până la data prezentării acestuia Băncii;

- pentru participantul persoană fizică - actul de identitate;

- în cazul în care participantul doreşte să participe la licitaţie prin intermediul unei altei persoane, persoana împuternicită va prezenta copia actului de identitate şi originalul procurii care să confirme împuternicirile reprezentantului participantului

- în textul procurii se va regăsi expres textul de împuternicire de participare la licitaţie şi împuternicire de semnare a acordului de intenţii;

- dovada transferării acontului în mărime de 10% din preţul de pornire (pentru instituţiile de stat se acceptă şi scrisoarea de garanţie de la bănci, în mărimea preţului iniţial de vînzare a bunului licitat) şi plata pentru deservirea participantului - 100,00 lei.

Rechizitele bancare: contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.

Informaţii suplimentare la tel: (022) 253-883; (022) 253-855; (022) 253-801.

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

К.Б. «UNIBANK» А.О. в процессе ликвидации организует 22 мая 2018 по адресу мун. Кишинёв, ул. Бэнулеску Бодони, 45 аукцион по продаже:

·      в 11.00 оборудования для обработки кожи (10 шт.), адрес размещения оборудования АТО Гагаузия, мун. Комрат, ул. Энтузиастов 32.

Стартовая стоимость 15 123 леев, в т.ч. НДС;

·      в 14.00 недвижимого имущества – квартиры №209, расположенной по адресу: р-н Фэлешть, г. Фэлешть, ул. Штефан чел Маре ши Сфынт, 145, кадастровый номер: 4301211.161.01.209, состоящей из 2 комнат (тип общежитие), площадь 36.30 кв.м.

ФОТО

Стартовая цена130 000,00 леев,в т.ч. НДС.

Крайний срок подачи заявления на участие в аукционе 21 мая 2018 г. 16.00.

Шаг аукциона составляет 5% от стартовой цены.

Размер аванса, обязательного к оплате, составляет 10% от стартовой стоимости (для госучреждений допускается представление гарантийного письма от банка, в размере первоначальной стоимости объекта), размер комиссионного вознаграждения за обслуживание участника аукциона составляет 100 лей 

Реквизиты: банковский счет MD55NB000000000035262856, B.C. „Unibank” S.A. în proces de lichidare, фискальный код 1002600036004, NBMDMD2X.

Дополнительная информация по тел.: (022) 253-883; (022) 253-855; (022) 253-801.