UNIBANK

  •  
  •  

Licitație bunuri gajate_27.02.2018

Creat

Data: 
9 Februarie, 2018 - 11:19

 

B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare organizează pe data de 27 februarie 2018, pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare:

·         ora 11.00 a bunului aflat în posesia Băncii  - utilajului pentru prelucrarea pieilor (10 unităţi). Adresa depozitării utilajelor UTA Găgăuzia, mun. Comrat, str. Ăntuziastov 32.

Preţul de pornire 17 638 lei, inclusiv TVA;

·         ora 14.00 a bunului imobil aflat în posesia Băncii, amplasat pe adresa: mun. Chişinău, com. Truşeni, extravilan, constituit din 2 loturi de teren pomicol din Î.P. „Drujba”, suprafaţa totală 0,1182 ha  (lot 123 - nr. cadastral 8039319.123, suprafaţa - 0,0584 ha; lot 124 - nr. cadastral 8039319.124, suprafaţa - 0,0598 ha).

FOTO 1

FOTO 2

Preţul de pornire 270 750 lei.

Termenul-limită de depunere a cererilor de participare la licitaţie este data de 26 februarie 2018, ora 16.00.

Pasul licitaţiei în cazul în care preţul de expunere a bunului este sub 1 mil. lei constituie 5%; între 1 mil. lei şi 5 mil. lei 3%, mai mare de 5 mil. lei 2% din preţul de pornire.

 

La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice, care în termen limită vor depune la anticamera Băncii Cererea de participare la licitaţie, Declaraţia pe propria răspundere, Condiţiile de desfăşurare a licitaţiilor cu strigare, la care obligatoriu se anexează:

 - pentru participanţii persoane juridice şi întreprinzător individual – copia actului de identitate al administratorului, copia certificatului de înregistrare de stat şi copia extrasului eliberat de către Camera înregistrării de stat al întreprinderilor. Extrasul nu va avea un termen mai mare de 3 luni din data eliberării până la data prezentării acestuia Băncii;

- pentru participantul persoană fizică - actul de identitate;

- în cazul în care participantul doreşte să participe la licitaţie prin intermediul unei altei persoane, persoana împuternicită va prezenta copia actului de identitate şi originalul procurii care să confirme împuternicirile reprezentantului participantului

- în textul procurii se va regăsi expres textul de împuternicire de participare la licitaţie şi împuternicire de semnare a acordului de intenţii;

- dovada transferării acontului în mărime de 10% din preţul de pornire (pentru instituţiile de stat se acceptă şi scrisoarea de garanţie de la bănci sau de la instituţie, în mărimea preţului iniţial de vînzare a bunului licitat) şi plata pentru deservirea participantului după cum urmează:pentru loturile cu un prețde expunere de până la 1 mln. lei - 100,00 lei, pentru loturile cu un prețde expunere mai mare de 1 mln. lei - 500,00 lei.

Rechizitele bancare: contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.

Informaţii suplimentare la tel: (022) 253-883; (022) 253-924; (022) 253-801.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

К.Б. «UNIBANK» А.О. в процессе ликвидации организует 27 февраля 2018 по адресу мун. Кишинёв, ул. Бэнулеску Бодони, 45 аукцион по продаже:

·       в 11.00 оборудования для обработки кожи (10 шт.), адрес размещения оборудования АТО Гагаузия, мун. Комрат, ул. Энтузиастов 32.

Стартовая стоимость 17 638 леев, в т.ч. НДС;

·       в 14.00 недвижимого имущества, находящегося во владении банка, расположенного по адресу: мун. Кишинев, вне черты ком. Трушень, состоящего из 2-х лотов садовых земельных участков на территории Î.P. „Drujba”, общей площадью 0,1182 га  (лот 123 - кадастровый номер 8039319.123, площадь - 0,0584 га; лот 124 - кадастровый номер 8039319.124, площадь - 0,0598 га).

ФОТО 1

ФОТО 2

Стартовая стоимость 270 750 леев.

Крайний срок подачи заявления на участие в аукционе 26 февраля 2018 г. 16.00.

Шаг аукциона составляет: для актива стоимостью меньше 1 млн. леев 5% от стартовой цены, от 1 млн. леев до 5 млн. леев - 3%, больше 5 млн. леев - 2% от стартовой цены. Размер аванса, обязательного к оплате, составляет 10% от стартовой стоимости (для госучреждений допускается представление гарантийного письма от банка, в размере первоначальной стоимости объекта), размер комиссионного вознаграждения за обслуживание участника аукциона составляет: для актива стоимостью меньше 1 млн. лей - 100 лей, свыше 1 млн. лей - 500 лей.

Реквизиты: банковский счет MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, фискальный код 1002600036004, NBMDMD2X.

Дополнительная информация по тел.: (022) 253-883; (022) 253-924; (022) 253-801.