UNIBANK

  •  
  •  

Licitație activele Băncii 24.04.2018

Creat

Data: 
6 Aprilie, 2018 - 10:28

 

B.C. “UNIBANK” S.A. în proces de lichidare organizează pe data de 24 aprilie 2018, pe adresa: mun.Chişinău, str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni 45, vânzarea prin licitaţie cu strigare:

·        ora 10.00, a generatorului HONDA GX390 (FOTO), preţul de pornire 21 305 lei, inclusiv TVA;

·        ora 14.00 a cotei-parte de 1.9727% din capitalul social al Î.M. “Biroul de Credit” S.R.L, IDNO 1002600056187, cu sediul în mun. Chişinău, str. Alexandru cel Bun, 49, preţul de pornire 533 191lei. La licitaţie pot participa persoanele care corespund cerinţelor faţă de asociaţii birourilor istoriilor de credit, stipulate în: art.16 alin (2), subalin (2), lit (b) din Legea nr.122-XVI din 29.05.2008 privind birourile de credit şi Capitolul II din Regulamentul privind licenţierea activităţii biroului istoriilor de credit, aprobat prin Hotărîrea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare nr.7/4 din 20 februarie 2009;

·        ora 15.00 a unei acţiuni ordinare nominative de clasa I cu drept de vot (ISIN MD14BSVO1001), ceea ce constituie 2,5641% din acţiunile emitentului “Bursa de Valori a Moldovei” S.A. IDNO 1003600004978, cu adresa juridică mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare, 73, preţul de pornire 264 363lei. La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice.

Termenul-limită de depunere a cererilor de participare la licitaţie este data de 23 aprilie 2018, ora 16.00.

 

Pasul licitaţiei în cazul în care preţul de expunere a bunului este sub 1 mil. lei constituie 5%; între 1 mil. lei şi 5 mil. lei 3%, mai mare de 5 mil. lei 2% din preţul de pornire.

 

La licitaţie pot participa persoane fizice şi juridice, care în termen limită vor depune la anticamera Băncii Cererea de participare la licitaţie, Declaraţia pe propria răspundere, Condiţiile de desfăşurare a licitaţiilor cu strigare, la care obligatoriu se anexează:

 - pentru participanţii persoane juridice şi întreprinzător individual – copia actului de identitate al administratorului, copia certificatului de înregistrare de stat şi copia extrasului eliberat de către Camera înregistrării de stat al întreprinderilor. Extrasul nu va avea un termen mai mare de 3 luni din data eliberării până la data prezentării acestuia Băncii;

- pentru participantul persoană fizică - actul de identitate;

- în cazul în care participantul doreşte să participe la licitaţie prin intermediul unei altei persoane, persoana împuternicită va prezenta copia actului de identitate şi originalul procurii care să confirme împuternicirile reprezentantului participantului

- în textul procurii se va regăsi expres textul de împuternicire de participare la licitaţie şi împuternicire de semnare a acordului de intenţii;

- dovada transferării acontului în mărime de 10% din preţul de pornire (pentru instituţiile de stat se acceptă şi scrisoarea de garanţie de la bănci, în mărimea preţului iniţial de vînzare a bunului licitat) şi plata pentru deservirea participantuluidupă cum urmează:pentru loturile cu un prețde expunere de până la 1 mln. lei - 100,00 lei, pentru loturile cu un prețde expunere mai mare de 1 mln. lei - 500,00 lei.

Rechizitele bancare: contul bancar MD55NB000000000035262856, BC ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare, cod fiscal 1002600036004, NBMDMD2X.

Informaţii suplimentare la tel: (022) 253-883; (022) 253-855; (022) 253-801.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

К.Б. «UNIBANK» А.О. в процессе ликвидации организует 24 апреля 2018 по адресу мун. Кишинёв, ул. Бэнулеску Бодони, 45 аукцион по продаже:

·      в 10.00 генератора «HONDA GX390» (ФОТО), стартовая стоимость 21 305 лей, в т.ч. НДС;

·      в 14.00 доли в 1.9727% от уставного капитала Î.M. “Biroul de CreditS.R.L, фискальный код 1003600004978 по адресу мун. Кишинёв ул. Александру чел бун, 49. Стартовая стоимость составляет 533 191 лей. На аукцион приглашаются лица, которые отвечают требованиям бюро кредитных историй, предусмотренным: Статья 16 пункт ( 2 ) в подпункте ( 2 ) письмо ( б) Закона № 122 -XVI от 29.05 0,2008 о кредитных бюро и главы II Положения о лицензировании бюро кредитных историй, утвержденного решением Национальной Комиссии по Финансовому рынку № 7/4 от 20 февраля 2009 года;

·      в 15.00 обыкновенных акций I класса эмитента с правом голосования (ISINMD14BSVO1001),  что составляет 2,5641%% от акций эмитентаBursa de Valori a MoldoveiS.A. фискальный код 1003600004978, по адресу мун. Кишинёв бул.Штефан чел Маре , 73. Стартовая стоимость составляет 264 363 лей.

Крайний срок подачи заявления на участие в аукционе 23 апреля 2018 г. 16.00.

Шаг аукциона составляет: для актива стоимостью меньше 1 млн. леев 5% от стартовой цены, от 1 млн. леев до 5 млн. леев - 3%, больше 5 млн. леев - 2% от стартовой цены.

Размер аванса, обязательного к оплате, составляет 10% от стартовой стоимости (для госучреждений допускается представление гарантийного письма от банка, в размере первоначальной стоимости объекта), размер комиссионного вознаграждения за обслуживание участника аукциона составляет: для актива стоимостью меньше 1 млн. лей - 100 лей, свыше 1 млн. лей - 500 лей.

Реквизиты: банковский счет MD55NB000000000035262856, B.C. „Unibank” S.A. în proces de lichidare, фискальный код 1002600036004, NBMDMD2X.

Дополнительная информация по тел.: (022) 253-883; (022) 253-855; (022) 253-801.